Twoje dane - Twoja sprawa

Projekt Twoje dane - Twoja sprawa

 

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła bierze udział w progranie 

„TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”

Informacje podstawowe

 

GIODO zaprasza nauczycieli zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji związanych z nauczaniem prawa do prywatności i ochrony danych osobowych

Ogólnopolski Program Edukacyjny Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” kierowany jest do tych, którzy uważają, że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi dzieciom i młodzieży sprawne, odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Gliwicki Ośrodek Metodyczny od roku 2009 w celu upowszechnienia wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli. Do programu mogą przystąpić szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz placówki doskonalenia nauczycieli. Udział w programie jest bezpłatny.

 Patronat honorowy:

 

Partnerzy:

 • Gliwicki Ośrodek Metodyczny
 • Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

źródło: http://www.giodo.gov.pl/1520061/id_art/7000/j/pl/

Cele i etapy programu

 

Podstawowym celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkól podstawowych, gimnazjów oraz szkól ponadgimnazjalnych o tresci zwiazane z ochrona danych osobowych i prawem do prywatnosci.

Cel ten bedzie realizowany poprzez nastepujace cele szczególowe:

 • wzrost wiedzy nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce;
 • podniesienie kompetencji nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów w obszarze ksztaltowania wsród uczniów wiedzy i umiejetnosci zwiazanych 
  z ochrona danych osobowych i prawem kazdego czlowieka do prywatnosci;
 • poszerzenie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o zagadnienia zwiazane z ochrona danych osobowych i prawem kazdego czlowieka do prywatnosci;
 • poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych;
 • umozliwienie nauczycielom, doradcom metodycznym i konsultantom wymiany doswiadczen zwiazanych z realizacja przedmiotowych tresci;
 • poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw czlowieka, w tym szczególnie prawa do prywatnosci i ochrony danych osobowych;
 • ksztaltowanie wsród uczniów swiadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

Cele programu zgodne sa z podstawa programowa ksztalcenia przedszkolnego i ogólnego w poszczególnych typach szkól. Dokument ten precyzuje, ze jednym 
z celów ksztalcenia ogólnego na I, II, III i IV etapie edukacyjnym jest ksztaltowanie u uczniów postaw warunkujacych sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we wspólczesnym swiecie. Ponadto program wpisuje sie w idee kompetencji kluczowych (kompetencje spoleczne i obywatelskie) zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia sie przez cale zycie(2006/962/WE), jak równiez zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 pazdziernika 2012 roku zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, programobliguje placówki doskonalenia nauczycieli do tworzenia sieci wspólpracy i samoksztalcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkól w ramach organizowanych szkolen, spotkan, warsztatów i konferencji zwiazanych z tematem ochrony danych osobowych.

 Jednym z etapów Programu jest przeszkolenie i wyposazenie kadry pedagogicznej szkól i placówek doskonalenia nauczycieli w materialy edukacyjne zawierajace m.in. informacje dotyczace zasad ochrony danych osobowych i scenariusze lekcji, jak równiez przygotowanie nauczycieli do ksztaltowania swiadomych, odpowiedzialnych i otwartych postaw wsród uczniów. Placówki zgloszone do Programu otrzymuja materialy edukacyjne podczas dwudniowego obowiazkowego szkolenia, które odbywa sie w Warszawie.

Kolejnym elementem Programu jest prowadzenie w szkolach i placówkach doskonalenia nauczycieli zajec zwiazanych z tematyka ochrony danych osobowych (m.in. spotkan, szkolen, lekcji ) oraz organizacja obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Ostatnim etapem jest opracowanie autorskich scenariuszy lekcji oraz przygotowanie raportu ewaluacyjnego z podjetych dzialan w ramach Programu. 

 Każdy uczestnik Programu zgłoszony do Biura GIODO ma zapewnione:

 • bezpłatne szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego,
 • opiekę merytoryczna Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • wsparcie metodyczne Gliwickiego Ośrodka Metodycznego,
 • bezpłatne materiały dydaktyczne oraz scenariusze lekcji służące wprowadzeniu nowych treści podczas zajęć z uczniami,
 • pomoc w działaniach informacyjno-promocyjnych
 • możliwość skorzystania z materiałów zamieszczonych na Portalu Edukacyjno Informacyjnym eduGIODO.

źródło: http://www.giodo.gov.pl/1520061/id_art/6995/j/pl/

Ogólnopolska gra planszowa - edukacyjna  "Twoje dane - Twoja sprawa"

 

W ramach VII edycji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa” podczas październikowego, dwudniowego szkolenia zorganizowanego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, zainteresowani koordynatorzy reprezentujący szkoły wyrazili chęć uczestniczenia w Ogólnopolskim Projekcie Gry Planszowej – Edukacyjnej „Twoje dane – Twoja sprawa”. Inicjatorem i autorem projektu gry jest Anna Janik nauczyciel Publicznego Gimnazjum nr 18 w Łodzi, która podczas drugiego dnia szkolenia, zaprezentowała zrealizowany w swojej placówce projekt. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Tegoroczne hasło na planszy od startu do finiszu brzmi „VII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA”. Uczestnicy w ramach gry realizują różnorodne zadania w swojej placówce, a także również w środowisku lokalnym.

Organizatorzy zaprosili szkoły do wspólnego udziału w projekcie, który w ramach tegorocznego Programu TDTS będzie również trwał cały rok szkolny. 

W ubiegłym roku gra była przeprowadzana wśród wszystkich uczniów Publicznego Gimnazjum nr 18 i składała się z kilku etapów. Każdy z nich przebiegał pod hasłem i uwzględniał zagadnienia z zakresu ochrony danych i ochrony do prywatności.

Obecnie w projekcie gry biorą udział następujące szkoły z Polski, reprezentowane przez koordynatorów:

 1. Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Puławach – koordynator  Ilona Wrótniak-Terlecka
 2. Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego  w Warszawie - koordynator Katarzyna Skowron
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu – koordynator Marta Olejnik
 4. Szkoła Podstawowa im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Dylągówce – koordynator  Halina Bogdan
 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach – koordynator Agnieszka Baran
 6. Zespół Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym – koordynator Magdalena Rudziejewska – Rudziewicz
 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli – koordynator Karolina Antkowiak
 8. Szkoła Podstawowa nr 111 w Krakowie – koordynator  Piotr Romanowicz
 9. Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Laskowej – koordynatorzy Irena Matras-Kotlarz, Magdalena Mąka
 10. Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu – koordynator Małgorzata Leszczyńska
 11. Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Choceniu – koordynator Joanna Strzelecka
 12. XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie – koordynator Marzena Krzysztoń
 13. Zespół Szkół nr 1 w Płocku. IV Liceum Ogólnokształcące z  Oddziałami  Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego  i Gimnazjum nr 1 im. Książąt  Mazowieckich – koordynator Aleksandra Zasimowicz
 14. Szkoła Podstawowa w Augustówce – koordynator Agnieszka Sowińska
 15. Szkoła Podstawowa im. W. Doroszewskiego w Nadarzynie – koordynator Katarzyna Marczewska
 16. Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach – koordynator Sabina Chmura
 17. Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Meridian, Warszawa – koordynator Aldona Ponikowska
 18. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z oddziałami sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Radomiu – koordynator Katarzyna Kornacka
 19. Technikum nr 8 im. Jana Karskiego przy Zespole Szkół nr 42 w Warszawie – koordynator Małgorzata Wojtczuk
 20. Zespół Szkół, Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie – koordynator  Barbara Kajda
 21. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach – koordynator Marzena Grzegorczyk
 22. Zespół Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu – koordynator Anna Białek-Kowalska
 23. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku – koordynator Ewa Kulesza
 24. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce – koordynator Milena Piórkowska
 25. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza w Rybniku – koordynator Zenona Szwałek
 26. Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie – koordynator  Katarzyna Łazuga-Podgajna
 27. Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie - koordynator Agnieszka Klekowicka
 28. Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie – koordynator Renata Rossa – Ponieważ
 29. Szkoła Podstawowa w Wiśniewie – koordynator Alicja Morysewicz
 30. Technikum Nr 2 w Trzebini przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini – koordynator Marcin Dąbek
 31. Szkoła Podstawowa w Żarkach Wielkich im. Orląt Lwowskich – koordynator Sławomir Hejmanowski
 32. Publiczne Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w  Łodzi – koordynator Zofia Skoneczna
 33. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Budach Łańcuckich – koordynator Edyta Kielb
 34. Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Piłsudskiego w Pruszkowie – koordynator Anna Korsak

źródło: http://www.giodo.gov.pl/1520272/id_art/9762/j/pl/

Inicjatywy szkolne

 

W ramach programu „Twoje dane – Twoja sprawa” odbywają się różnego rodzaju inicjatywy. Inaugurację działań w programie rozpoczęliśmy od spotkania informacyjnego, na które zostali zaproszeni uczniowie, nauczyciele, rodzice, dyrekcja jak i pracownicy szkoły. Następnie szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej gry planszowej, w której uczniowie wraz z koordynatorem projektu panią Karoliną Antkowiak jak i innymi nauczycielami opracowywali zadania z poszczególnych etapów gry. Oprócz gry przez cały rok szkolny uczniowie przygotowywali również plakaty, prezentacje, gazetki i informacje, które później zawieszali na gazetkach, umieszczali w szkolnych gablotach i na projektorach lub rozdawali między sobą, okolicznymi mieszkańcami, nauczycielami i rodzicami. Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach lekcyjnych poświęconych ochronie danych osobowych a przeprowadzanych na różnych przedmiotach. Lekcje, zebrania z rodzicami jak i szkolenia to była świetna okazja na wgłębienie się w zagadnienia ochrony danych osobowych, jak je chronić, czego się wystrzegać i jak korzystać z Internetu, abyśmy mogli czuć się bezpieczni. Program na ten rok szkolny się kończy, ale to nie koniec naszych działań, bo życie pisze różne scenariusze i trzeba być przygotowanym na wszelką ewentualność.

Znajdź nas na Facebooku

Kalendarz


Dzisiaj jest: Czwartek
23 Maja 2024
Imieniny obchodzą
Budziwoj, Dezyderiusz, Dezydery, Emilia,
Iwona, Jan, Leontyna, Michał, Symeon

Do końca roku zostało 223 dni.
Zodiak: Bliźnięta

Licznik odwiedzin

017869281
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tyg.
Do poprz. tyg.
W tym mies.
W poprz. mies.
Razem
3444
1754
10340
17830036
172685
172611
17869281

Twoje IP: 44.210.83.132
Czas: 2024-05-23 09:29:45